Evdokiya Abadzhieva


HR Manager

+359 2 904 8353

Evdokiya Abadzhieva

HR Manager
+359 2 904 8353